خدمات مالی بین‌المللی و صرافی

مجموعـه کیش اسپنتـا جزو نوآور‌تـرين و پويـاترين مجموعه‌های سرمايه‌گذاری، بازرگانی و خدمات مالی و اقتصادی در کشور ايـران است و همـواره در نظر دارد فعاليت‌های خود را در حوزه بين‌المللي گسترش دهد.