شرکت علم و ثروت پارس

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و کارآفرینی ﻋﻠﻢ و ﺛﺮوت ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﮔﺮوه کیش اﺳﭙﻨﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﺮاﻧﻰ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را، در ﺳﺎل ۱۳۹۴ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻏﺎز ﮐﺮد. اﯾﻦ مجموعه در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از واﺣﺪﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر پیشرو در ﮔﺮوه کیش اسپنتا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ، ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ICT ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﻻزم در این زﻣﯿﻨﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد.

 

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻓﻌﺎل، اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺖ، آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺠﯿﻢ و داده ﮐﺎوى اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

علم و ثروت پارس به عنوان یک سرمایه گذار در حوزه کارآفرینی، از بین تعداد زیادی استارتاپ بهترین پروژه ها را انتخاب می‏نماید. ضمن اینکه از استارتاپ مذکور حمایت مالی بعمل می‏آورد، امکانات گسترده‏ای از قبیل دفاتر کار و تجهیزات را نیز در اختیار آنها قرار میدهد.