سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در حوزه ICT

این مجموعه توانا به عنوان يک مجموعه سرمايه‌گذاری، بازرگـانی و خدمات مالی و اقتصـادی، با هـدف جذب سرمايه‌گذاران و سرمايه‌پذيران در جهت مديريت ثروت در حوزه‌های مختلف از جمله ICT تأسيس شده است.